തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെ സോളാർ സിറ്റി യായി മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപെട്ട് തലസ്ഥാനത്തെ 100 ലധികം…

Training of Trainers (ToT) Quality & Safety aspects Rooftop Solar PV installations -- 31/01/…