ബഹു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം  (സി എം ഒ ) പോർട്ടലിലെ ചാർജ് ഓഫീസറായി ശ്രീ…

Shri. Narendra Nath Veluri IFS, CEO, ANERT handed over 3 TATA Nexon E-cars to  Kerala State…

അനെർട്ടിന്റെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഗവേണൻസ് പദ്ധതി പ്രകാരം 130 -  ാമത് ഇലക്ട്രിക് കാർ പാലക്കാട് …