മികച്ച പൊതു സ്ഥാപനത്തിനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന അക്ഷയ ഊര്‍ജ്ജ അവാര്‍ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയന്…

അനെർട്ട് ഊർജമിത്ര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് , ടൂൾകിറ്റ് എന്നിവയുടെ വിതരണo അനെർട്ട്…

സൗരോർജ്ജത്തിന്റെ സാധ്യതകളും പ്രാധാന്യവും വിദ്യാർഥികൾ മനസിലാക്കിയിരിക്കണമെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ്…