അനെർട്ടിന്റെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഗവേണൻസ് പദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ട് ഇ- കാറുകൾ ഇന്ന് (13-09-20 21 ) ഐ ടി മിഷന് കൈമാറി. ശ്രീമതി സിന്ധു , അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫീസറിന് ശ്രീ . ജെ മനോഹരൻ, ഹെഡ് ഇ- മൊബിലിറ്റി സെൽ  താക്കോൽ നൽകി. ഇതോടെ  പദ്ധതി പ്രകാരം  127 വാഹനങ്ങൾ അനെർട്ട് വിവിധ  വകുപ്പുകൾക്ക് കൈമാറി .