അനെർട്ടിൻ്റെ കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇലക്ട്രിക്ക് കാർ നൽകുന്ന പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ചും  സോളാർ പവേഡ് ചാർജിങ്  സ്റ്റേഷനുകളെ സംബന്ധിച്ചും വീഡിയോകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
 

Click here for Tender  Notice