ക്യാമ്പയിൻ പാർട്ണറാകുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉർജ്ജമിത്ര സെന്ററുകൾ, റസിഡന്റ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനുകൾ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ,എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, എൻ.ജി.ഓ കൾ എന്നിവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

CLICK HERE FOR REGISTRATION: Application Form

EOI-Document.