ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ   ആവശ്യമായ  യോഗ്യതകൾ 
1.സർക്കാർ സർവീസിൽ  കുറഞ്ഞത്  അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ ) ആയി  റിട്ടയർ  ചെയ്തവർ ആയിരിക്കണം .
2. 56-70 വയസ്സിനിടക്ക്  പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കാം 
3. ശമ്പളം : Rs. 2,000/day (ഒരു മാസം പരമാവധി 25 ദിവസം)

Last date for application : 22-03-2024  at 5.00 PM

Application form

Notice