അനർട്ടിന്റെ ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള KL-01-T-5928 അംബാസഡർ കാർ കണ്ടം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷൻ  ക്ഷണിക്കുന്നു.

Click here to download the order