അനർട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള KL-01-T- 5928 അംബാസിഡർ കാർ കണ്ടം ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ച  ക്വട്ടേഷൻ/ലേല നോട്ടീസ് റദ്ദ് ചെയ്ത് ഉത്തരവാകുന്നു.

Click here to view the order