അനെർട്ടിന്റെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഗവേണൻസ് പദ്ധതി പ്രകാരം 129 -  ാമത് ഇലക്ട്രിക് കാർ വടക്കാഞ്ചേരി മുൻസിപാലിറ്റിക്ക് അനെർട്ട് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് 22-09-2021 ന് നൽകി.