അനെർട്ട് സൗരോർജ ശീത സംഭരണി ഉദ്ഘാടനം പേരാമ്പ്രയിലെ നൊച്ചാട് സുഭിക്ഷ നാളീകേര ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രത്തിൽ അനെർട്ട് ഡയറക്ടർ അമിത് മീണ ഐ എ എസ് നിർവഹിക്കുന്നു.

 

അനെർട്ട് സൗരോർജ ശീത സംഭരണി ഉദ്ഘാടനം

Category