യോഗ്യത: ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & 

കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - ഡിപ്ലോമ / B.E/B.Tech പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം .

സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം  : 200

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവരുടെ മുൻഗണന ക്രമത്തിലായിരിക്കും അനുവദിക്കുക)

അപേക്ഷ ഫീസ് : ഡിപ്ലോമ Rs. 177/- (150 + 18%GST)

                                     B.E/B.Tech . 295/- (250 + 18%GST)

 ഫീസ് അടക്കേണ്ട വിശദാംശം :

                                                                   Bank : SBI Pattom Branch

                                                                   IFSC : SBIN0070212

                                                                  Account in the name of : CEO ANERT

                                                                  A/c no: 67242882331

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2023 മെയ് 2 .

കോഴ്സ് തൃപ്തികരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അനെർട് ഇന്റേൺഷിപ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതാണ് .

വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെടുക :  18004251803 or mail to: anerttraining2023@gmail.com

CLICK HERE FOR REGISTRATIONhttps://forms.gle/JECsUe7GVvtRLwqt7